Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với website Tin tức Data Analytics dành cho doanh nghiệp. Trang website này được điều hành bởi Data Analytics Master. Xin vui lòng đọc kỹ các Điều kiện và Điều khoản trước khi sử dụng hoặc đăng ký trên trang website này. Website chúng tôi và những dịch vụ trên website được xây dựng và thuộc sở hữu của Data Analytics Master. Việc bạn sử dụng website và các dịch vụ được mô tả trên website http://da-analytics.net/ đồng nghĩa việc bạn đồng ý với những nội dung được quy định trong Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ này (sau đây được gọi tắt là “DAFAQ”).  Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không truy cập website và những dịch vụ của website chúng tôi.

Căn cứ vào thực tiễn hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật, chúng tôi có quyền chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung điều khoản DAFAQ mà không bắt buộc thông báo trực tiếp cho bạn, nhưng sẽ đăng công khai trên website của chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục truy cập website của chúng tôi và sử dụng Dịch Vụ sau khi Thỏa thuận sử dụng được cập nhật, bổ sung, có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Data Analytics Master đã được cập nhật. Bạn nên thường xuyên xem DAFAQ mỗi khi truy cập website và có thể xem bản DAFAQ mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại: http://da-analytics.net/dieu-khoan-su-dung

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ không có hiệu lực áp dụng và được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.